Bezpečnostní list - nařízení REACH

Dne 01.06.2007 vstoupila v platnost evropská chemická legislativa REACH. V tomto kontextu musí být v rámci nařízení REACH oznamovány produkty prostřednictvím tzv. „Látek vzbuzujících velmi velké obavy“.

EPS je výrobek, který nemusí být deklarován v souladu s nařízením REACH. Tento výrobek obsahuje HBCD (CAS č. 25637-99-4 nebo 3194-55-6 nebo EC č. 247-148-4 nebo 221-659-9) v koncentraci nad 0,1% (w/hmw).

Zde najdete bezpečnostní list pro COMPACFOAM v němčině a angličtině:

Deutsch: sicherheitsdatenblatt_compacfoam__eg__nr_1907_2006_v1.5.pdf

Englisch: safety_data_sheet_compacfoam_ec_nr_1907_2006_v1.5.pdf


In Other Languages
QR Code
QR Code cs:sicherheitsdatenblatt-reach (generated for current page)