Odpad z materiálu Compacfoam

Compacfoam je nesmíšený EPS (expandovaný polystyren) a může být likvidován a recyklován stejným způsobem jako běžný EPS (např. fasádní izolační desky). Vzhledem k vysoké hustotě je možné materiál opětovně použít jako surovinu pro vstřikové lití. Další využití ve standardní výrobě EPS v podobě regranulátu dosud nebylo možné.

Nesmíšený odpad přijímá společnost Compacfoam od svých zákazníků zpět.

Kód odpadu

Klasifikace probíhá v Evropské unii podle „Nařízení o Evropském katalogu odpadů“.

Podle Evropského katalogu odpadů (EKO) je odpad označován šestimístnými číselnými kódy.

Tento katalog představuje harmonizovaný seznam odpadů, který je pravidelně revidován podle nových poznatků a především podle výsledků nových výzkumů, a v případě nutnosti je podle článku 18 Směrnice č. 75/442/EHS aktualizován.

Materiál Compacfoam není klasifikován jako nebezpečný odpad.

Jako nesmíšený materiál lze Compacfoam klasifikovat jako „17 02 03 Plasty“ a jako
smíšený (například se dřevem, kovem apod.) jako „17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady“.

viz také: http://www.gesetze-im-internet.de/avv/BJNR337910001.html


In Other Languages
QR Code
QR Code cs:abfall-einstufung-compacfoam (generated for current page)