Odolnost materiálu Compacfoam vůči působení chemických látek

Compacfoam je EPS s velmi vysokou hustotou bez příměsí, které by jeho vlastnosti zhoršovaly. Odolnost pěnových hmot z EPS (Styropor®) vůči působení chemických látek je stejná jako u tvarovek z polystyrenu. Díky zvětšenému povrchu danému strukturou buněk však poškození vznikají rychleji nebo je jejich účinek silnější než u kompaktní základní suroviny - polystyrenu.

Odolnost vůči působení chemických látek je proto významně ovlivněna hustotou materiálu. Pěnové hmoty z EPS, jako je i materiál Compacfoam s přibližnou hustotou 100 - 400 kg/m³, jsou tedy zásadně odolnější než např. fasádní EPS s hustotou do ~20kg/m³.

Znalost chování pěnových hmot ze styroporu při styku s chemickými látkami, které se v praxi (stavebnictví, obaly) běžně vyskytují, je velmi důležitá, aby bylo možné vyvarovat se chyb při jeho použití.

K ohodnocení odolnosti byly použity výsledky zkoušky odolnosti pro chemický průmysl provedené na základě normy DIN 53 428 „Zkoušky pěnových hmot, zjištění chování při vystavení působení tekutin, par, plynů a pevných látek“. Podle této normy bylo uloženo 5 kostek z pěnové hmoty o délce hrany 5 cm ve zkušebním médiu a po uplynutí stanovené doby byly zjišťovány změny zkoušeného tělesa - např. změny hmotnosti a rozměrů. V případě tekutých zkušebních médií činily doby uložení 72 hodin, u plynů 24 hodin a u zkapalněných plynů alespoň 3 hodiny. U zkapalněných plynů se teploty pohybovaly na nebo mírně pod bodem varu příslušné látky, u ostatních zkušebních médií byla nastavena pokojová teplota.

Podle normy DIN 53 428 jsou pro vizuální hodnocení navržena kritéria od 0 = žádné změny, do 5 = velmi výrazné změny. Na základě toho uvádíme v následující tabulce zjednodušený přehled:

+…. žádné změny (0) = odolný

+-…. nepatrné změny (2) = podmíněně odolný (nepatrné změny rozměrů)

-…. velmi výrazné změny (5) = nestabilní

K posouzení možného negativního vlivu látek, kterým se nelze při použití materiálu v praxi vyhnout:

Oxid siřičitý, oxid dusičitý

Motorová nafta

Palivo pro zážehové motory s benzenem

na mechanickou pevnost materiálu, byly tyto vlivy prozkoumány v rámci důkladného zkušebního procesu na univerzitě v Innsbrucku, přičemž nebyl zjištěn žádný negativní vliv.

přečtěte si více na: Odolnost vůči benzínu, naftě, oxidu siřičitému a oxidu dusičitému

Pokud se pěnová hmota ze styroporu dostane do kontaktu s látkou neznámého složení, např. s laky nebo lepidly, které mohou obsahovat riziková rozpouštědla, pak je nutné se předem ujistit pokusem v podmínkách podobných skutečnému použití, že pěnová hmota nebude látkou poškozena. Provedením zkoušky při teplotě nad 20 °C, např. při 50 °C, je možné zkoušku výrazně zkrátit. Pro zpřísnění podmínek zkoušky a získání jasnější výpovědi je možné při zkoušce použít hmotu s výrazně nižší hustotou než se předpokládá pro reálné použití. V následující tabulce je znázorněno chování pěnových hmot ze styroporu při působení nejdůležitějších chemických látek.

Voda

Voda +
Mořská voda +

Louhy

Čpavková voda+
Bělicí roztoky (chlornan, peroxid vodíku)+
Draselný louh+
Vápenná voda +
Hydroxid sodný+
Mýdlové roztoky+

Zředěné kyseliny:

Kyselina mravenčí, 50%+
Kyselina octová, 50%+
Kyselina fluorovodíková, 4%+
Kyselina fluorovodíková, 40%+
Kyselina fosforečná, 7%+
Kyselina fosforečná, 50%+
Kyselina dusičná, 13%+
Kyselina dusičná, 50%+
Kyselina chlorovodíková, 7%+
Kyselina chlorovodíková, 18%+
Kyselina sírová, 10%+
Kyselina sírová, 50%+

Koncentrované kyseliny:

Kyselina mravenčí, 99%+
Kyselina octová, 96%-
Kyselina propionová, 99%-
Kyselina dusičná, 65%+
Kyselina chlorovodíková, 36%+
Kyselina sírová, 98%+

Dýmavé kyseliny:

Kyselina dusičná-
Kyselina sírová-

Anhydridy:

Anhydrid kyseliny octové-
Oxid uhličitý, pevný+
Oxid sírový-

Slabé kyseliny:

Huminová kyselina+
Kyselina uhličitá+
Kyselina mléčná+
Kyselina vinná+
Kyselina citronová+

Plyny:

a) anorganické

Čpavek-
Brom-
Chlór-
Oxid siřičitý-

b) organické

Butadien-
Butan-
Butylen-
Zemní plyn+
Etan+
Ethylen+
Ethyn+
Metan+
Propan+
Propylen+
Propylenoxid-

Zkapalněné plyny:

a) anorganické

Čpavek+
Vzácné plyny+
Kyslík (nebezpečí exploze)+
Oxid siřičitý-
Dusík+
Vodík+

b) organické

Metan+
Etan+
Ethylen-
Ethylenoxid-
Ethyn-
Propan-
Propylen-
Propylenoxid-
Butan-
Butylen-
Butadien-
Zemní plyn+

Alifatické uhlovodíky:

Cyklohexan-
Motorová nafta, topný olej EL-
Heptan-
Hexan-
Parafínový olej+-
Lakový benzin 55 - 95 °C -
Lakový benzin 155 - 185 °C-
Vazelína+
Palivo pro zážehové motory s benzenem (Normal nebo Super)-

Alkoholy:

Metanol+-
Etanol+-
Etylenglykol+
Dietylenglykol+
Isopropanol+
Butanol+-
Cyklohexanol+
Glycerin+
Kokosový mastný alkohol+

Aminy:

Anilin-
Diethylamin-
Ethylamin+
Triethylamin-

Další organické látky:

Aceton-
Acentonitril-
Akrylonitril-
Dimethylformamid-
Ester-
Diethylether-
Halogenované uhlovodíky-
Ketony-
Ředidlo na lak-
Olivový olej+
Tetrahydrofuran-

Anorganické stavební materiály:

Anhydrit+
Sádra+
Vápno+
Písek+
Cement+

Organické stavební materiály:

Přírodní asfalt+
Studený asfalt a asfaltové tmely na vodní bázi+
Studený asfalt a asfaltové tmely na bázi rozpouštědla (bez aromatických uhlovodíků)-

Aromáty:

Benzol-
Kumen-
Etylbenzen-
Fenol, vodný roztok 1%+
Fenol, vodný roztok 33%-
Styren-
Toluol-
Xylol-

Páry z:

Kafr-
Naftalen-

Upozornění: Údaje vycházejí z našich aktuálních poznatků a zkušeností. S ohledem na množství různých vlivů působících při zpracování a použití našich produktů je zpracovatel povinen provádět vlastní zkoušky a testy. Právně závazné prohlášení o vlastnostech nebo vhodnosti pro určitý konkrétní účel nelze odvodit z našich údajů. Příjemce našich výrobků je povinen dodržovat případná ochranná práva a stávající zákony a ustanovení na vlastní odpovědnost.

Prameny:

BASF AG, Technická informace 48307, březen 2001

Univerzita Innsbruck, Oddělení pro materiálové technologie: Hodnocení chemické odolnosti proti stárnutí u materiálu Compacfoam (2009)


In Other Languages
QR Code
QR Code cs:widerstandfaehigkeit-gegen-chemische-substanzen (generated for current page)